Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.spsmiroslawiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2012-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest MICHALINA LEPALCZYK , adres e-mail: sekretariat@spsmiroslawiec.pl , telefon: 67 259 50 05.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

ZAPEWNIONE

Dostosowanie korytarzy

ZAPEWNIONE

Dostosowanie schodów

BRAK

Dostosowanie wind

BRAK

Dostępność pochylni

ZAPEWNIONE

Dostępność platform

BRAK

Dostępność informacji głosowych

BRAK

Dostępność pętli indukcyjnych

BRAK

Dostosowanie parkingów

BRAK

Prawo wstępu z psem asystującym

BRAK

Dostępność tłumacza języka migowego

BRAK

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”,

Deklaracja poprawy dostępności

„Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”, „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo”

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2020 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Komor
Ilość wyświetleń: 41
01 października 2020 08:30 (Justyna Komor) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
29 września 2020 09:50 (Justyna Komor) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
28 września 2020 13:49 (Justyna Komor) - Aktualizacja deklaracji dostępności.