Regulaminy i procedury

Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI, KTÓRE POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

 

Cel

Procedura została opracowana w celu:

- doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dziecka, które nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

- usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną w przedszkolu,

- ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców.

 

Zakres

Procedura dotyczy objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną dziecka od momentu podjęcia opieki przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań, w szczególności w stosunku do dziecka:

- niepełnosprawnego,

- zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie,

- szczególnie uzdolnionego,

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- z przewlekłą chorobą,

- będącego w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

- potrzebującego wsparcia ze względu na ewentualne niepowodzenia edukacyjne,

- zaniedbanego środowisko ze względu na sytuację bytową jego i jego rodziny,

- mającego trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Uczestnicy postępowania - zakres odpowiedzialności

Dziecko - ma prawo i mozliwość uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajeciach specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, które będą zaspokajały indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda - organizują zajęcia specjalistyczne, prowadza badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ściśle współpracują z sobą i innymi uczestnikami pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Dyrektor - jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny.

Rodzice / prawni opiekunowie - wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach wspomagających rozwój w ramach organizowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, są zobowiązani do zapoznania się z procedurami organizowania zajęć wspomagających rozwój dziecka i przestrzegania ustalonych zasad.

Nauczyciele - powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajeć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

 

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkoal.

2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

3. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedur.

4. Zapoznanie rodziców z obowiązujacymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodza w życie z dniem 17.10.2013 r.

 

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Organizując pomoc psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka, na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym jednocześnie dyrektora przedszkola. Bieżąca praca w tym przypadku oznacza obowiazek prowadzenia i rozpoznania potrzeb, udzielania natychmiastowego wsparcia oraz dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości dziecka.

 

Udzielając dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, nauczyciel:

1. Przeprowadza obserwacje pedagogiczne (dokonuje diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe poprzez realizację badań diagnostycznych oraz na podstawie badań specjalistycznych, np. logopedycznych rozwoju mowy).

2. Nawiązuje współpracę z rodzicami i diagnozuje środowisko rodzinne.

3. Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; prowadzi też inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

4. Informuje rodziców o możliwościach i rodzaju udzielania mu pomocy.

5. Podczas bieżącej pracy z dzieckiem udziela mu pomocy zgodnie z indywidualnym lub grupowym planem zajęć z dziećmi.

6. Współpracuje ze specjalistami i innymi osobami działającymi na rzecz dziecka.

7. Ustala terminy pracy specjalistów z dzieckiem.

8. Dokumentuje prace z dzieckiem w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

9. Dokonuje oceny postępów dziecka oraz ustala wnioski do dalszej pracy z nim.

 

Dyrektor przedszkola:

1. Po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów powiadamia innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy.

2. W przypadku stwierdzenia konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, o charakterze terapeutycznym bezzwłocznie i na piśmie powiadamia rodziców o przyznanej pomocy, jeje formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będa realizowane.

3. Nadzoruje pracę nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

Rodzice:

1. Zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny - na początku roku szkolnego.

2. Mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola.

3. Wyrażają zgodę na udzielenie pomocy dziecku, czyli realizację indywidualnego lub grupowego planu pracy z dzieckiem na terenie przedszkola.

4. Mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy z dzieckiem.

5. Uczestniczą w indywidualnym programie w miare potrzeb.

6. Zapoznają się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem udostępnionymi przez nauczyciela (mają mozliwość wykorzystania dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego).

7. Uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców organizowanych w miarę potrzeb.

8. Mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy, terapeuty, dyrektora.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Halina Rogowska 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17 października 2013
Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2014 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michalina Lepalczyk
Ilość wyświetleń: 1361
28 marca 2014 09:38 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2014 09:38 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2014 09:38 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)