rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 1/2015-2016 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

UCHWAŁA NR  1 / 2015-2016

 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu

Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

z dnia 28.08.2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu

Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

 

Na podstawie :

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

§ 1

Rada Pedagogiczna wprowadza do statutu przedszkola następujące zmiany:

 1. W § 2 ust. 1 pkt 2) po wyrazach „organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi” dodaje się: „niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”.
 2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803)”.
 3. W § 3 ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się języka obcego”.    
 4. W § 3 ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu „Kształcenie dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym”.
 5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przedszkole realizuje zadania w ramach 17 obszarów działalności edukacyjnych przedszkola, a każdy obszar obejmuje wiadomości, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego”.
 6. W § 4 ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”.
 7. W § 4 ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu „Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym, o którym mowa w Ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych, etnicznych oraz języku regionalnym”.
 8. W § 5 ust. 4 po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu „realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego”.
 9. W § 6 ust. 8 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki”.
 10. W § 6 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu „Rada pedagogiczna występuje z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci”.  
 11. W § 10 ust. 1 po wyrazach „Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego a funkcjonuje na zasadzie powszechnej dostępności” dodaje się: „Przedszkole zapewnia dzieciom pięcioletnim obowiązkowe, bezpłatne zajęcia z języka obcego od 1 września 2015 roku, natomiast od 1 września 2017 roku wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola”.
 12. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Przedszkole w Mirosławcu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00, natomiast Oddział w Mirosławcu Górnym pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 15:00”.
 13. W § 11 po ust. 2 dodaje się pkt 1) w brzmieniu „Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej” oraz lit a) „obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w tym obowiązkowe zajęcia z języka obcego”

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa: zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia np. rytmika, zajęcia logopedyczne”

pkt 2) w brzmieniu „Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor przedszkola, za zgoda organu prowadzącego placówkę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców”.

pkt 3) w brzmieniu „Przedszkole może również prowadzić inne niż wymienione w a) i b) zajęcia edukacyjne”.

pkt 4) w brzmieniu „Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy”.

 1. W § 16 ust. 11 pkt 2 po lit. c) dodaje się lit d) w brzmieniu „udostępniane rodzicom informacje dotyczące ich dzieci jest bezpłatne”.
 2. § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku”.
 3. § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniany również przez uczęszczanie, odpowiednio, do przedszkola za granicą. Dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego”.
 4. W § 19 po ust. 2

dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Przedszkole przestrzega zakazu stosowania niezdrowej żywności przeznaczonej do sprzedaży dzieciom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach”.

dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Przedszkole stosuje się do wykazu wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, które są określone w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia”.

 1. § 32 otrzymuje brzmienie ust. 1 „Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeżeli w przedszkolu jest wolne miejsce.
 2. W § 32 po ust. 1

dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata”.

dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Przedszkole zapewnia zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom możliwość spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim – możliwość realizowania wychowania przedszkolnego”.

 1. W § 34 po ust. 1

dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola określa dyrektor w uzgodnieniu z burmistrzem na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia”.

dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Dzieci przybywające z zagranicy są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor”.

 1. § 40 otrzymuje brzmienie „Niniejszy statut został zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r. Uchwałą Nr 1 / 2015-2016”.
 2. § 42 otrzymuje brzmienie „Traci moc statut uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 24.09.2014 r. uchwałą Nr 2 / 2014-2015”.

 

§2

Uchwala się tekst jednolity statutu Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym uwzględniający zmiany określone w §1.

 

§3

Treść statutu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie go na stronie podmiotowej BIP przedszkola.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Halina Rogowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 sierpnia 2015
Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2016 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michalina Lepalczyk
Ilość wyświetleń: 1105
04 listopada 2016 09:43 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2016 09:39 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2016 09:19 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)