rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 8/2015-2016 Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym z dnia 29.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

               UCHWAŁA  8/2015-2016

                   Rady Pedagogicznej Samorządowego Przedszkola ,,Słoneczko” w Mirosławcu

    Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym

            z dnia 29.08.2016 r.

          w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu

               Samorządowego Przedszkola ,,Słoneczko” w Mirosławcu

                Oddziału zamiejscowego w Mirosławcu GórnymNa podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)

 

 

§ 1

Rada Pedagogiczna wprowadza do statutu przedszkola następujące zmiany:

 

1. § 3ust. 1 otrzymuje brzmienie „Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól( Dz. U. 2016r., poz.895)”.

2. § 4 ust.1 pkt 3) otrzymuje brzmienie ,,wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci''

3 . § 4 ust.1 pkt  8) otrzymuje brzmienie ,,Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej (śpiew, gra, taniec)”

4. § 4 ust.1 pkt  10) otrzymuje brzmienie ,,Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych”

5. § 4 ust.1 pkt  14) otrzymuje brzmienie ,,Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania”

6. § 4 ust.1 pkt  17) otrzymuje brzmienie ,,Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym”

7. W § 10 ust.1 po wyrazach ,,Przedszkole zapewnia dzieciom” dodaje się ,,sześcioletnim”

8. § 10 ust.3 otrzymuje brzmienie ,,Przedszkole w Mirosławcu oraz Oddział w Mirosławcu Górnym pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00”

9.§ 13 ust.14 otrzymuje brzmienie ,, Przedszkole organizuje dla dzieci w wieku 4-6 lat życia zajęcia z religii na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.

10. § 16 ust.7 pkt 9 ) otrzymuje brzmienie ,,Przygotowanie do 30 kwietnia danego roku informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich”

11.§ 18 ust.1 otrzymuje brzmienie ,,Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, w szczególne uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku”.

12.§ 18 ust.2 otrzymuje brzmienie ,,W przypadku dzieci posiadających orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego tym kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat”

13.§ 18ust.4 otrzymuje brzmienie ,,Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten może być spełniony również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola za granicą. Dziecko w wieku 4 i 5 ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego”

14.§ 32 ust.1 otrzymuje brzmienie ,,Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku jeżeli w przedszkolu jest wolne miejsce”

15. § 32 ust.2 otrzymuje brzmienie ,,Chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego”

16. § 34 ust.2 uchyla się.

17. § 40 otrzymuje brzmienie „Niniejszy statut został zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 29.08.2016 r. Uchwałą Nr 8 / 2015-2016”

18. § 42 otrzymuje brzmienie „Traci moc statut uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.08.2015 r. Uchwałą Nr 1 / 2015-2016”

 

§ 2

Uchwala się tekst jednolity statutu Samorządowego Przedszkola ,,Słoneczko” w Mirosławcu Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym uwzględniający zmiany w § 1.

 

 

§ 3

Treść statutu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie go na stronie podmiotowej BIP przedszkola.

 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Halina Rogowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29 sierpnia 2016 roku
Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2016 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michalina Lepalczyk
Ilość wyświetleń: 922
16 listopada 2016 14:02 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 14:02 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2016 14:00 (Michalina Lepalczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)